W związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO” ), MIWEX-SG przesyła poniżej klauzulę informacyjną w zakresie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. ADMINISTRATOR DANYCH: MIWEX-SG z siedzibą w Chodzieży, przy ul. Kasprzaka 23a 64-800 Chodzież, REGON: 570142980, NIP: 7640200450.

2. ŹRÓDŁO DANYCH: dane zostały ujawnione przez podmiot dla którego Pan/Pani wykonuje czynności w ramach współpracy z MIWEX-SG.

3. CEL PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA: Dane przetwarzane będą w celu (1) zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, (2) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

4. OKRES PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE: Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z umową/usługą lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Dane osobowe nie będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. 5. ODBIORCY DANYCH: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom w związku z realizacją usprawiedliwionego celu Administratora danych, ubezpieczyciele transakcji, firmy faktoringowe. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi usługami jest dobrowolne , bez podania danych osobowych przedstawiciela strony Umowy, nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenia usług.